Gratis levering in België vanaf 49.50 €

Algemene voorwaarden

Een blik op onze verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Orderbevestiging
  1. Enkel de door verkoper ondertekende orderbevestiging verbindt de verkoper. De uitvoering ervan geschiedt volgens de Algemene Verkoopsvoorwaarden in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze voor, bij, of na de bestelling medegedeeld. De verkoopsovereenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied.
  2. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 20% verschuldigd van de totaalprijs van de bestelling onder voorbehoud van de meerkosten voor speciale produkties . Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.
 2. Omschrijving van de te leveren goederen
  1. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.
 3. Offertes en prijzen
  1. Offertes zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. De aan de klant aangerekende prijzen zijn de prijzen zoals deze vermeld zijn in de catalogus die geldig is op het ogenblik van de bestelling.
  2. De prijzen in de catalogus zijn exclusief rechten, taksen, kosten van levering, vervoer en verzekering.
  3. De prijzen zijn deze zoals in de catalogus vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten tengevolge van wijziging in de structuur ervan. Deze prijswijziging zal aan de klant worden medegedeeld bij de bestelling en voor de levering.
 4. Leveringstermijnen
  1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Controle - Garantie
  1. De koper hoort de goederen onmiddellijk bij de ontvangst na te zien.
  2. Transportschade en/of transportmanco’s dienen onmiddellijk op de vrachtbrief vermeld bij de ondertekening voor ontvangst; onzichtbare transportschade dient binnen de 3 dagen na ontvangst schriftelijk gemeld te worden. Klachten in verband met transportschade of -verlies kunnen later niet meer aanvaard worden (CMR-voorwaarden). Andere onzichtbare beschadigingen / verborgen gebreken bij levering, kunnen slechts tot vervanging aanleiding geven, wanneer zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de 8 dagen na ontdekking ervan worden ingediend.
  3. De waarborg van de verkoper beperkt zich uitdrukkelijk tot de vervanging van die producten die als defect worden aanvaard, met uitsluiting van alle andere vergoedingen of schadeloosstellingen.
  4. Tevens geldt voor al onze producten een productgarantie van 12 maanden tegen fabrieksfouten Deze productgarantie beperkt zich tot de herstelling van het product, de vervanging van defecte productonderdelen of de vervanging van het hele product, dit alles door ons te bepalen.
  5. De klant kan in geen geval aanspraak maken op enige vervanging of herstelling ingeval van onjuiste montage, foutief gebruik, slecht onderhoud of aanpassing van de producten. Tevens is de vervanging of herstelling onderworpen aan de strikte nalevingen van de betalingstermijn en -voorwaarden. De verkoper kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor een foutief gebruik van de verkochte goederen, noch voor de gevolgen van een gebruik voor andere doeleinden dan deze waartoe zij gewoonlijk van toepassing zijn.
 6. Herroepingsrecht
  1. Indien de particuliere klant niet tevreden is met de hem geleverde producten is hij gerechtigd om binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, de betreffende producten op eigen kosten aan Pandava NV terug te zenden. Behoudt hij de producten, dan geeft hij daarmee te kennen dat hij die volledig en onherroepelijk aanvaardt.
  2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u Pandava NV via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, klik hier.
  3. Pandava NV zal de terug ontvangen producten binnen de 5 werkdagen na ontvangst inspecteren. Wij zullen de ontvangst enkel aanvaarden mits de goederen ons in de originele en onbeschadigde verpakking terug bereiken, voorzien van alle origineel bijgevoegde toebehoren.
  4. Pandava NV zal op vraag van de klant overgaan tot terugbetaling binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door de klant op te geven. Eventuele verzendkosten voor het retourneren worden niet terugbetaald.
  5. Na het geldig inroepen van het herroepingsrecht, vallen de risico’s en kosten voor de retourverzending geheel ten laste van de klant, behalve als het product niet conform is.
  6. Het herroepingsrecht is NIET van toepassing op volgende producten:
   • Postzegels
   • Cadeaubonnen
   • Producten speciaal vervaardigd conform instructies van de klant
   • Producten die speciaal voor de klant op bestelling werden aangevraagd
   • Beschadigde, geoxideerde of onvolledige toebehoren en/of machines.
  7. Op de website van de Federale Overheid kan u de wettelijke details van, en uitzonderingen op, het recht op herroeping terugvinden: Herroepingsrecht bij aankoop op afstand
 7. Eigendomsoverdracht
  1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten.
  2. Ingeval van verzending door de verkoper, geschiedt de levering op risico van de verkoper, volgens de CMR-voorwaarden. Ingeval de koper voor het transport instaat, geschiedt de levering op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.
  3. Indien de koper het wenst kan hij zich verzekeren tegen foutieve bestellingen, zoals voorgesteld op de bestelbon, en vermeld in de catalogus.
 8. Betaling
  1. De facturen zijn, behoudens anders vermeld, betaalbaar te Hoevenen-Stabroek.
  2. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto- en bankkosten zijn ten laste van de koper. Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen.
  3. In geval van niet betaling op de vastgestelde vervaldag legt dit, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest op van 12% per jaar, en dit tot volledige betaling. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van elke, ook gedeeltelijke factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, met 15%, met een minimum van 124 EUR en een maximum van 3500 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
  4. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
  5. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking op de verkoopsvoorwaarden. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de koper.
  6. Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 5.1 moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst.
 9. Waarborgen
  1. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding een bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in art. 1.2.
 10. Retentierecht
  1. Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de opdrachtgever, die zich in de magazijnen en werkplaatsen van de verkoper bevinden, door de verkoper kunnen worden weerhouden ter nadere waarborg van de betaling van het verschuldigd maakloon voor reeds geleverde goederen.
  2. De goederen die door de opdrachtgever ter bewerking worden toevertrouwd, of opgeslagen, worden geacht deel uit te maken van een en dezelfde ondeelbare overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd.
 11. Schuldenregeling
  1. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
  2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat aangaande alle betwistingen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, het Belgisch recht van toepassing is.
  3. Alle kosten i.v.m. de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zijn ten laste van de koper.
ENGLISH
The customer certifies that he fully understands and agrees with the French language sales conditions.
DEUTSCH
Der Kunde bestätigt dass er die oben in Französisch gedruckten Verkaufbedingungen versteht und annimmt.
Bekijk
Ga naar
Prijzen uitsluitend geldig voor online-bestellingen, alle prijzen in € en excl. BTW (Wijzigen).
Subtotaal 0.00 €
Leveringskosten Gratis
Totaal excl. BTW 0.00 €
Totaal incl. BTW 0.00 €
Prijzen uitsluitend geldig voor online-bestellingen, alle prijzen in € en excl. BTW (Wijzigen).